یک بیت شعر

به قصد کوی تو بی‌رحم عاشقان ز وطن‌ها
روان شوند فکنده به دوش خویش کفن‌ها
«هاتف اصفهانی»

صفحه اصلی