یک بیت شعر

هر چند موثر است باران
تا دانه نیفکنی نروید
«سعدی»

صفحه اصلی